About us : เกี่ยวกับบล็อกนี้

ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็มีที่มาจากการที่อยากสร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เหล่าคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและทุกระดับที่มีความสนใจร่วมกัน และมาจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้มาเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการประชมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยทธ์การสอน การวัดและการประเมนผล อย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2555  จัดโดย สกอ.  ซึ่งก็น่าจะได้สร้างแหล่งเรียนรู้หรือสื่อสารร่วมกันไว้และเราทำร่วมกันได้ บริหารจัดการได้ง่าย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันสิ่งรู้ร่วมกันหรือเป็นแนวทางที่เอื้อแก่กันได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาที่เขาตั้งไว้คือ
   1. คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลในระดับอุดมศึกษา
   2. ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจในแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ได้รับการช้ีแจงและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสทธิภาพ
  3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคต
       อย่างไรก็ตาม ก็คาดหวังเอาเองว่าสาระในเว็บบล็อกนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาดู-อ่านบ้าง ไม่หวังผลเลิศมากมายเพราะเคยหวังแล้วก็สิ้นหวัง คิดว่าเริ่มไปเลยดีกว่าใครทำก็ได้แก่คนนั้น อยากเข้าร่วมก็มาช่วยกัน อย่างมีใจอยากร่วมทำ อย่างน้อยในที่นี้ผมก็ได้แบ่งปันสิ่งที่ผมรู้ เหตุการณ์และการบันทึกความรู้ที่เกิดในการสัมมนา และก็คือสิ่งผมทำอยู่ในงานตามภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามกรอบของวงการศึกษาไทย ในฐานะอาจารย์สอนด้านศิลปกรรมคนหนึ่ง ซึ่งต้องทำหน้าที่เผยแผ่สาระให้แก่บรรดาลูกศิษย์และเพื่อนพ้องน้องพี่ ตามวาระและโอกาสที่มีอำนวยให้

ผศ.ประชิด ทิณบุตร, WebBlog Admin : email:prachid007@gmail.com ,Mobile phone 0896670091 อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...