Tuesday, June 19, 2012

Welcome to TQF Network


Welcome to TQF Network ขอต้อนรับสู่เครือข่ายความร่วมมือและแบ่งปันข่าวสารความรู้ ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...