Tuesday, May 14, 2013

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ - มคอ. 5

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์(มคอ5)ภาคเรียนที่ 2/2555 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม

Saturday, January 19, 2013

ONESQA คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

ONESQA คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

Friday, November 30, 2012

การสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 มราโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.สมัคร-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th/ และที่ http://humannet.chandra.ac.th/research.network/
ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เมื่อในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และการนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยภายในห้องนำเสนอลาดพร้าว 3 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.

Saturday, November 3, 2012

เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มจษ.

เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ผู้บริหาร เพื่อนอาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้อ่าน-พิมพ์ ดาวน์โหลด จัดเก็บไว้ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิชานี้และสาขาวิชาศิลปกรรม ต่อไป

Wednesday, June 20, 2012

ตัวอย่างการบันทึกและนำเสนอเอกสาร มคอ 3.และมาตรฐานผลการเรียนรู้ Learning Outcomes ผ่านสื่อเครื่องมือออนไลน์ฟรี

ตัวอย่างเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกและนำเสนอเอกสาร มคอ 3.ด้วยสร้างเป็นวิธีหนังสืออิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ ผ่านทาง Free online ebook ที่ myebook.com บริการฟรีอีกแห่งหนึ่งที่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาควรทดลองศึกษาและหรือนำมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจตามกรอบ TQF การจัดการสาระ(E-Content/Digital Content) การเรียนรู้เนื้อหาการบูรณาการสื่อเสริมการเรียนรู้และอื่นๆ ที่จะสอดประสานกับพฤติกรรมการใช้งานด้านสื่อสังคม(Social Network) ของผู้เรียน Generation Y ลองศึกษาและทดลองใช้งานดูครับ ยังมีที่อื่นๆอีกมากมาย เช่นที่ผมทำไว้ที่ http://www.issuu.com/groups/packaging เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานตามมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcome)

   ท่านใดมีอะไรดีๆมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก็จะยินดีมากๆนะครับ ช่วยเขียนบล็อกร่วมกันในนี้ได้ โดยท่านต้องใช้อีเมล @gmail.com และช่วยส่งถึง prachid007@gmail.com จะได้ให้สิทธิ์เป็น Admin ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปันสาระให้แก่วงการศึกษาด้วยกันนะครับ

Tuesday, June 19, 2012

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ที่โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2555 จัดโดย สกอ.....อ่านต่อคลิก

Welcome to TQF Network


Welcome to TQF Network ขอต้อนรับสู่เครือข่ายความร่วมมือและแบ่งปันข่าวสารความรู้ ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้(Learning Outcomes)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...